Oglas za 2021

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj: 01-353/3  od 23.12.2020. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore 

u toku 2021. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15. maj – 30. oktobar 2021. godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 2.500 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2021. godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.000 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2021. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 3.000 zaposlenih.

Minimalan  kapacitet ponuđača je  40 ležajeva.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti za banjsko liječenje
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz CRPS);
 • Izjava ponuđača ovjerena od notara da se protiv istog ne vode sporovi koji su od uticaja na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača;

    –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2019. godinu i  preliminarni izvještaj za 2020.  godinu, 

    –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa obezbIjeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu kapaciteta
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Izjavu ponuđača da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću prihavata da se plaćanje usluga vrši samo za iskorišćenje usluge, odnosno za korisnike koji su usluge koristili, bez obzira na ugovoreni kapacitet ležajeva (Formu izjave preuzeti kod Naručioca);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/ 231 – 147 ili na e-mail: rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  31.01.2021. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu:

Rekra“ doo Podgorica, 

ul. Novaka Miloševa broj 25,

81 000 Podgorica,

Crna Gora

– Za Komisiju za banjska liječenja i rekreativne odmore zaposlenih, sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice otvaranja ponuda”.

Napomena:

 • Izabrani Ponuđač je u obavezi da po zaključenju ugovora obezbijedi pravne pretpostavke za dostavjanje ličnih podataka korisnika usluga
 • Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.

Obrazac za ovjeru kod notara, koji treba dostaviti uz ostalu dokumentaciju.