Decembar 2019

Home2019

  Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica broj 01–01–349 od 26. 11. 2019. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03. 2016. godine   Raspisuje se O G L A S   za prikupljanje ponuda