Društvo sa ograničenom odgovornošću za rekreaciju, odmor i banjsko liječenje radnika “Rekra” Podgorica, formirano  je sa ciljem kvalitetnijeg i efikasnijeg upravljanja sredstvima koja se izdvajaju u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, a namijenjena su za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih, u skladu sa Pravilnikom. Društvo obezbjeđuje namjensko i najekonomičnije korišćenje sredstava, kroz kvalitetan odabir partnera za pružanje usluga odmora na planini i moru i banjskog liječenja. Na osnovu usvojenog godišnjeg plana i programa rada, Društvo je obavezno ugovoriti, mjesta za banjska liječenja i rekreativne odmore do kraja marta tekuće godine. Drušvo je, u skladu sa djelokrugom svoga rada i ciljevima osnivanja utvrđenim važećim pravilnikom obavezno da javno oglašava potrebe za banjskim liječenjima i rekreativnim odmorima i na osnovu traženih uslova poslovnu saradnju ostvaruje sa ponuđačima, cijeneći kvalitet ponuđenih uslova i cijena datih za ponuđene uslove. Planom korišćenja sredstava Fonda za rekreaciju po pravilu se obezbjeđuje:

Da korisnici iz opštine Podgorica i Danilovgrad odmor i rekreaciju koriste u odmaralištima i drugim objektima na moru i manji dio u planinskom području. Da korisnici sa čitave teritorije naše Države, objekte instituta ”Dr. Simo Milošević” Igalo i slične angažovane institute i zavode za lječenje koriste jednako pod svim uslovima. 

Da korisnici iz opština: Plužine; Šavnik; Pljevlja; Žabljak; Mojkovac; Nikšić; Cetinje; Bijelo Polje; Kolašin; Berane; Plav; Andrijevica; Rožaje i Petnjica odmor i rekreaciju koriste u odmaralištima i drugim objektima na primorju.

Da korisnici iz opština: Ulcinj; Bar; Budva; Tivat; Kotor i Herceg Novi rekreativne odmore koriste u odmaralištima i drugim objektima na planinskom području.

 

Ugovorene kapacitete, Društvo dijeli granskim sindikatima proporcionalno uplaćenim sredstvima po osnovu člana 60 OKU. Granski sindikati djelatnosti proporcionalno uplaćenim novčanim sredstvima Fondu, dijele pansione sindikalnim organizacijama, a iste vrše odabir korisnika usluga Fonda. Pravo na korišćenje sredstava Fonda imaju svi zaposleni koji su članovi SSCG i koji su uključeni u ovaj Fond, shodno članu 60 OKU a čija uplata na godišnjem nivou pokriva jedno banjsko liječenje ili rekreativno mjesto. Takođe ovo pravo ostvaruju i ostali zaposleni ako njihovi poslodavci za njih uplaćuju doprinos i ako nijesu članovi SSCG.