Oglas za ljeto 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 15.12.2022.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se:

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore 

u toku 2023 godine zaposlenih u Crnoj Gori, koji su članovi

Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15. maj – 30. oktobar 2023. godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem medicinskog  tretmana za 2.500 korisnika;
 • 15. jun – 15. septembar 2023. godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.100 korisnika, na bazi polupansiona;
 • 15. jun – 15. septembar 2023. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 3.100 korisnika, na bazi polupansiona.

Minimalan  kapacitet ponuđača je  40 ležajeva.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski  i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Rješenje o kategorizaciji  minimum 3*;
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene  djelatnosti za banjsko liječenje;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije;
 • Izjava ponuđača ovjerena od notara da se protiv istog ne vode sporovi koji su od uticaja na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača;

    –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2022. godinu;  

    –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu

    obustavljena (dokaz se pribavlja kod banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa  obezbijeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti  i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu kapaciteta;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/ 231 – 147 ili na e-mail rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  01.02.2023. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu:

„Rekra“ doo Podgorica, 

ul. Novaka Miloševa broj 25,

81000 Podgorica,

Crna Gora,

sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice  otvaranja ponuda”.

Napomena:

-Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.