Oglas za 2023

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 28.11.2022. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se:

OGLAS

za prikupljanje ponuda za organizovane petodnevne  odmore 

 zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih

Realizacija  rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 28. januar – 28. februar 2023. godine – petodnevni  rekreativni odmor u planinskim skijaškim centrima  za 800 korisnika (na bazi polupansiona);

Minimalan  kapacitet ponuđača je  30 ležajeva.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski  i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz CRPS);
 • Izjava ponuđača ovjerena od notara da se protiv istog ne vode sporovi koji su od uticaja na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača:

     –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2021 godinu; 

     –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa  obezbijeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (rekreativni dio, izleti  i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren  ugovor o zakupu kapaciteta;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: +382 20 231 147 ili na e-mail: rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  07.12.2022.godine

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu:

Rekra“ doo; ul. Novaka Miloševa broj 25; 81 000 Podgorica, 

Sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice  otvaranja ponuda”.

Napomena:

-Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.