Oglas za 2022

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 27.12.2021.  godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore 

u toku 2022 godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15 maj – 30 oktobar 2022 godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem medicinskog  tretmana za 2.500 zaposlenih;
 • 15 jun – 15 septembar 2022 godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.000 zaposlenih, na bazi polupansiona ;
 • 15 jun – 15 septembar 2022 godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 3.000 zaposlenih,na bazi polupansiona .

Minimalan  kapacitet ponuđača je  40 ležajeva .

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti za banjsko liječenje
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije
 • Izjava ponuđača ovjerena od notara da se protiv istog ne vode sporovi koji su od uticaja na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača;

     –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2021 godinu  

     –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu

     obustavljena (dokaz se pribavlja kod banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa obezbjeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren ugovor o zakupu kapaciteta
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

 

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/ 231 – 147 ili na e-mail rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  31.01.2022. godine

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 45 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu:

Rekra“ doo Podgorica, 

ul. Novaka Miloševa broj 25 , sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice  otvaranja ponuda”.

Napomena:

-Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.