PROJEKTNI ZADATAK

PROJEKTNI ZADATAK

za izradu javnog konkursa Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja za urbanističku parcelu UP16, urbanističku zonu C, blok 9 u zahvatu DUP-a ‘’Čanj II’’, opština Bar.

UVOD

Inicijativu za raspisivanje javnog konkursa je podnio zainteresovani Korisnik – vlasnik zemljišta “Rekra” doo Podgorica.

Konkurs za izradu Ideino arhitektonsko-urbanističkog riešenia na predmetnoj lokaciji raspisuje se i sprovodi u skladu sa UTU-a, br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022.g za  Urbanističku parcelu UP16, urbanističke zone C, u bloku 9, u zahvatu DUP-a ‘’Čanj II’’, koje je izdao Sekretarijat za uređenje prostora Opština Bar Crna Gora.

I – CILJ I SVRHA KONKURSA

Cilj izrade predmetnog Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je da se izvrši prostornu i tehničku razradu optimalne varijante objekta/objekata na definitivno utvrđenoj lokaciji, a na nivou razrade biće dovolina za racionalno oblikovanje svih djelova objekta/objekata u definisanom zahvatu, za izbor optimalnih načina uređenja, određivanje oblika i materijalizacije, kako bi se na osnovu istog nastavila procedura na sprovođenje planskog dokumenta.

Svrha konkursa je da se uradi prostorna analizu uklapanja novog objekta/objekata sa svim svojim sadržajima u postojeći prostor sa detaljnim prikazom svih ograničavajućih faktora i potencijala prostora i uskladiti oblik predmetnog objekta sa već stečenim prostornim i planskim obavezama u neposrednom okruženju.

Izabrano Idejno rješenje bi trebalo da je osnova za dalju detaljnu razradu, odnosno izradu Glavnog projekta, kao I za dobijanje sagasnosti Glavnog državnog/gradskog arhitekata u skladu sa članom br.87 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br.064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022.)

II – PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je Idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta/objekata sa namjenom Turistički kompleks – T1 – Hotel sa 4 zvjezdice.

Granica zahvata UP16 je predmet UTU-a, br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022. godine, koje je izdao Sekretrijat za uređenje prostora Opština Bar Crna Gora.

Urbanistička parcela UP16, urbanističke zone C, u bloku 9, u zahvatu DUP-a ‘’Čanj II’’, obuhvata veći dio kat. parcele br. 1113 KO Mesići, dok se manji dio kat. parcele nalazi u zahvatu planirane saobracajnice.

Površina UP16 je 1.164,13m2.

Projektant-učesnik je dužan da izradi konkursno Idejno arhitektonsko-urbanisticko rješenie na nivou Idejnog rješenja u zahvatu kompletne urbanističke parcele u skladu sa Grafičkim prilogom Parcelacija po DUP-u i Elaboratom Parcelacije, urbanističko-tehničkih uslova, te važećih standarda iz oblasti namjene koja je predvidena DUP-om I važećim propisima za ovu vrstu objekata.

III – USLOVI IZ URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE-URBANISTIČKI PARAMETRI

Idejno rješenje je potrebno uraditi i uskladiti sa DUP-om “Čanj II” (*SI.list CG- Opstinski propisi”, br.06/11) definišući položaj objekta/objekata, a prema funkcionalnoj organizaciji i posebnim potrebama za uređenjem i korišćenjem slobodnih manipulativnih površina. Organizaciju objekta/objekata, horizonatalne i vertikalne gabarite prilagoditi sadrzajima koji će se obavljati na predmetnoj lokaciji, s tim da maksimalni indeks zauzetosti parcele ne bude veća od 0.4 (Iz-349,24m2), a maksimalni indeks izgrađenosti parcele ne bude veći od 1,50 (Ii – 1.746,20m2), cca 40 jedinica, restoran, kuhinja,kongresna sala,parkiranje oko objekta i  bazen , a sve u skladu sa UTU-a, br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022.g.

Pristup lokaciji je u skladu sa smjernicama DUP-a i UTU-a br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022. g.

Budući objekat/objekte na UP 16 oblikovno i arhitektonski uklopiti u okruženje i postaviti na lokaciji.

Arhitektonske volumene objekata potrebno je pažljivo projektovati sa ciljem dobijanja atraktivnih oblika u prirodnom okruženju, a da ispuni svoj cilj u smislu namjene i funkcionalnosti.

Visine objekata su date, a grafičkim prilozima kao spratnost objekata uz pretpostavljen disciplinovan odnos korisnika, naročito kod novoplanirane gradnje, vodeći raduna o susjednim obiektima i opštoj vizuri predmetne zone.

IV – USLOVI LOKACIJE

Lokacija predmetne UP16 je okružena je sa dvije strane planiranom saobracajnom infrastrukturom, a sa druge dvije strane UP20 I UP18 a sve u skladu sa UTU-a, br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022.g.

V – ELEMENTI ZA PROJEKTOVANJE

Idejno rješnje je potrebno uraditi u skladu Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022) i Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehnicke dokumentacije za građenje objekta (“Službeni list Crne Gore”, br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019) kao i u skladu sa UTU-a, br. 07-014/22-309/4 od 16.06.2022. g, koje je izdao Sekretrijat za uređenje prostora Opština Bar Crna Gora.

Osnova za izradu Idejnog rješenja su izvod iz planske dokumentacije – prilog sa svim grafičkim i numeričkim podacima, geodetsku podlogu (uradjena od strane licecirane organizacije) i Elaborat parcelacije koji su sastavni do UTU-a u ciliu dobijanja boljeg rjesenja.

U ambientalnom smislu je potrebno dobro izanalizirati vizure lokacije, postojeće i planirano stanje, primjenu modernih i tradicionalnih oblika kao i materijala.

Predložena Idejna rješenja objekta/objekata bi trebalo da budu primjerena namjeni i značaju objekta, da su afirmativna u odnosu na ambijent u kome će se nalaziti. Rješenja bi trebalo da budu visokog arhitektonskog kvaliteta, kako u vizuelnom, tako i u pogledu primjenjenih materjala. Takođe je potrebno da uređenje partera i zelenih površina budu u skladu sa ambijentom, a sve to iz razloga da se kompletan potez sadržajno i oblikovno upotpuni.

Traži se visoka funkcionalnost i efikasnost rješenja.

Objekat  mora biti vizuelno kompaktan . Prednost dati fleksibilnom rješavanju organizacije prostora. Sve sadržaje dimenzionisati u skladu sa važećim standardima u skladu sa namjenom i primjenjivati propise  I pravilnike za projektovanje hotela sa 4 zvjezdice.

Objekat  mora zadovoljavati uslove iz Pravilnika o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (“SI. list CG”, br. 48/13 i 44/15).

MATERIJALIZACIJA

Objekat raditi od kvalitetnih i trajnih materijala, koji zadovoljavaju tražene norme za ovu vrstu sadržaja, sa posebnim akcentom na energetskoj efikasnosti i lakom održavanju.Tema materijalizacije treba biti tretirana integralno sa temom oblikovanja projektovanih struktura. Preporuka je da se planira objekat koji je prozračan, dobro provjetren i da se ostvari dobra veza sa kontaktnim zonama kako bi korisnici bolje doživljavali prostor.

Potrebno je razmotriti pitanje održivosti objekta, troškove korišćenja i održavanja, trajnost materijala i mogućnost dugorodnog očuvanja i održavanja. Održivost objekta bi trebalo dokazati kroz način osvetljenja, energetsku efikasnost objekta i izbor ekološki prihvatljivih materijala.

UREDENJE TERENA

Kroz uređenje terena potrebno je predvidjeti optimalno rešenje slobodnog prostora urbanističke parcele pri čemu treba obezbijediti pristupne staze, platoe oko objekta, uređenje zelenih površina i parkiranje.

Fokus usmjeriti na površine koje korisnici upotrebljavaju aktivno. Obratiti pažnju na pasivne elemente održive gradnje (osunčanje, zasjenčenost, materijali, orjentacija, eventualno detalji).

Predložiti izbor spoljnjeg mobilijara. U skladu sa funkcijom i namjenom objekta, kroz uređenje terena predvidjeti i odgovarajuću hortikulturu, zelene površine, koje bi doprinijele estetskom i vizuelnom identitetu lokacije.

VI – PROPISI I PREPORUKE ZA IZRADU KONKURSNOG RJEŠENJA

• Prilikom izrade Idejnog rješenia postovati slijedeće propise:

• Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Službeni list Crne Gore”, br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022),

• Pravilnik o bližim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretijivosti i lica sa invaliditetom

• Pravilnik o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanisticke regulacije i jedinstvenim gratickim simbolima

• Pravilnik o načimu izrade i sadržini tehničke dokumentacije

• Pravilnik o vrstama, minimalno tehnickim ustovima i Kategonzaciji ugostiteljskin objckata.

U procesu projektovanja se takode preporučuje konišćenje i Priručnika za planiranje javnih prostora

 (Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore. Podgorica. 2013.).

Reference :

U poslednjih 7 godina  projektovana minimum 2 hotela sa 4* od minimum 1.500 m2 bruto površine .        

Rok za prijavu :

15 dana od dana raspisivanja konkursa.

Rok za izradu:

60 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs.

Rok za pregled dostavljenih rješenja I ocjenu istih:

30 dana od dana predaje

Nagrade za najbolje ocijenjena rješenja :

-1 mjesto 7.000 €

– 2 mjesto 5.000 €

– 3 mjesto 3.000 €

Dokumentacija se može preuzeti u prostorijama “Rekra” doo Podgorica,

Ul. Novaka Miloševa 25 Podgorica.

E mail adresa : rekra@t-com.me,

tel 020 231 147