OGLAS ZA ZIMU 2024

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica  od 29.11.2023. godine.

Raspisuje se:

OGLAS

za prikupljanje ponuda za organizovane petodnevne    odmore 

 zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih

Realizacija  rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 28. januar – 28. februar 2024. godine – petodnevni  rekreativni odmor u planinskim skijaškim  centrima  za 1000 korisnika (na bazi polupansiona);

Minimalan  kapacitet ponuđača je  30 ležajeva .

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski  i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Rješenje o kategorizaciji  minimum 3* ( prvenstvo  će imati hoteli nivoa 4*);
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz CRPS);
 • Bonitet ponuđača:

     –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2022. Godinu;

     –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu

     obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa  obezbijeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (rekreativni dio, izleti  i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren  ugovor o zakupu kapaciteta;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: +382 (0)20 231 147 ili na e-mail: rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  07.12.2023. godine

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu „Rekra“ doo Podgorica,  ul. Novaka Miloševa broj 25, sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice  otvaranja ponuda”.

Napomena:

 • Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.