OGLAS ZA LJETO 2024

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj 01-124/3 od 25.12.2023. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se:

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane  odmore 

u toku 2024 godine zaposlenih u Crnoj Gori, koji su članovi

Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15 maj – 30 oktobar 2024 godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem medicinskog  tretmana za 3.000 korisnika;
 • 15 jun – 15 septembar 2024 godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.200 korisnika, na bazi polupansiona;
 • 15 jun – 15 septembar 2024 godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 3.500 korisnika, na bazi polupansiona.

Minimalan  kapacitet ponuđača je  40 ležajeva.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su vlasnici kapaciteta koji se nude  ili  zakupci kapaciteta koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski  i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Rješenje o kategorizaciji  minimum 3* (prvensto će imati hoteli nivoa 4*);
 • Dokaz o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene  djelatnosti za banjsko liječenje;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije;
 • Bonitet ponuđača;

    –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za 2023 godinu;  

    –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu

    obustavljena (dokaz se pribavlja kod banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa  obezbjeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti  i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Dokaz o vlasništvu ili ovjeren  ugovor o zakupu kapaciteta
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/ 231 – 147 ili na e-mail rekra@t-com.me

Rok za dostavljanje  ponuda je zaključno sa danom  01.02.2024. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu „Rekra“ doo Podgorica,  ul. Novaka Miloševa broj 25, sa naznakom ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice  otvaranja ponuda”.

Napomena:

-Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.