Oglas

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica od 23.12.2016. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore u toku 2017. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15 maj – 30 oktobar 2017. god. – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 2.400 zaposlenih;
 • 15 jun – 15 septembar 2017. god. – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.200 zaposlenih;
 • 15 jun – 15 septembar 2017. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 2.600 zaposlenih.

Minimalna grupa je 50 korisnika po smjeni.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su direktni davaoci usluga odnosno vlasnici ili višegodišnji zakupci destinacija koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije;
 • Dokaz da se protiv pravnog lica ne vode sporovi koji bi uticali na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača;

     –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za poslednje tri godine 

     –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena;

 • Destinaciju;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: 020/ 231 – 147

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno sa danom 25.01.2017. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti neposredno ili poštom, na adresu: Novaka Miloševa broj: 25, Podgorica.

Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.

1 thought on “Oglas”

Leave a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *