Oglas

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica od 27.12.2017. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02 – 131/2 od 10.03.2016. godine,

raspisuje se

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane odmore

u toku 2018. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15. maj – 30. oktobar 2018. godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 2.400 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2018. godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.200 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2018. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 2.600 zaposlenih.

Minimalna grupa je 50 korisnika po smjeni.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su direktni davaoci usluga odnosno vlasnici ili višegodišnji zakupci destinacija koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz Privrednog suda CG);
 • lzjava ovjerena od notara da se protiv ponuđača – pravnog lica, ne vode sporovi koji bi uticali na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača:
  • Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za poslednje tri godine,
  • Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje);
 • Destinaciju;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon:  +382 (20) 231 – 147.

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno sa danom 31. 01. 2018. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje. Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiii ponuđače o ishodu Oglasa. 

Ponude treba dostaviti neposredno ili poštom, na adresu: Novaka Miloševa broj 25, Podgorica.

Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.