Oglas za 2019. godinu

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO ”Rekra” Podgorica broj 01-142/5   od 11.12.2018. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03.2016. godine

Raspisuje se:

OGLAS

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja  i organizovane odmore 

u toku 2019. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi

Fonda za rekreativne odmore i banjska liječenja

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15. maj – 30. oktobar 2019. god. – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 2.800 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2019. god. – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.200 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2019. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 2.800 zaposlenih.

Minimalna grupa je 50 korisnika po smjeni.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su direktni davaoci usluga odnosno vlasnici ili višegodišnji zakupci destinacija koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz CRPS);
 • Dokaz ovjeren od notara da se protiv pravnog lica ne vode sporovi koji bi uticali na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača:

     –  Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za poslednje tri godine,

     –  Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje);

 • Destinaciju sa obezbjeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: +382 20 231  622

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno sa danom  31.01.2019. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom,  na adresu: „Rekra“ d.o.o. Podgorica,  ul. “Novaka Miloševa” broj 25, 81000 Podgorica – Za Komisiju za banjska liječenja i rekreativne odmore zaposlenih, i naznakom: ”Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”.

Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.