Oglas za 2020

 

Na osnovu Odluke Odbora direktora DOO “Rekra” Podgorica broj 01–01–349 od 26. 11. 2019. godine, a shodno odredbama Pravilnika o načinu korišćenja sredstava Fonda za prevenciju radne invalidnosti odmor i rekreaciju zaposlenih broj: 02-131/2 od 10.03. 2016. godine

 

Raspisuje se

O G L A S

 

za prikupljanje ponuda za banjska liječenja i organizovane rekreativne odmore u toku 2020. godine zaposlenih u Crnoj Gori koji su članovi Fonda za prevenciju radne invalidnosti rekreativne odmore i banjska liječenja

 

Realizacija banjskog liječenja i rekreativnog odmora zaposlenih u Crnoj Gori predviđena je za period:

 • 15. maj – 30. oktobar 2020. godine – desetodnevno banjsko liječenje sa obaveznim sadržajem kardiovaskularnog i fizikalnog tretmana za 3.000 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2020. godine – sedmodnevni rekreativni planinski odmor za 1.000 zaposlenih;
 • 15. jun – 15. septembar 2020. godine – sedmodnevni rekreativni odmor na Crnogorskom primorju za 3.000 zaposlenih.

Minimalna grupa je 30 korisnika po smjeni.

Pravo učešća na oglasu imaju pravna lica koja su direktni davaoci usluga odnosno vlasnici ili višegodišnji zakupci destinacija koji nude oglasom tražene usluge.

Ponuda treba da sadrži:

 • Tačan naziv i adresu ponuđača, poreski i identifikacioni broj;
 • Dokaz o registraciji ponuđača i deponovanom potpisu;
 • Dokaz o odobrenju za obavljanje djelatnosti ponuđača;
 • Dokaz da ponuđač nije pod stečajem ili u postupku likvidacije (dokaz se pribavlja iz CRPS);
 • Dokaz ovjeren od notara da se protiv pravnog lica ne vode sporovi koji bi uticali na poremećaj poslovanja;
 • Bonitet ponuđača:
  • Bilans stanja i bilans uspjeha ponuđača za poslednju godinu,
  • Dokaz da plaćanja prema ponuđaču kao pravnom licu nijesu obustavljena (dokaz se pribavlja od banaka sa kojima ponuđač posluje),
 • Destinaciju sa obezbijeđenim besplatnim parking mjestima;
 • Cjenovnik usluga u eurima (sa PDV-om), boravišnom taksom i osiguranjem;
 • Uslove i način plaćanja;
 • Sadržaj usluga (medicinski tretmani, rekreativni dio, izleti i sl.);
 • Karakteristike smještaja i menija;
 • Izjava odgovornog lica ponuđača data pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da su svi podaci podnijeti uz ponudu istiniti (izjavu ovjeriti kod notara);
 • Sve ostale informacije koje ponuđač smatra relevantnim za ovu vrstu usluge.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon: +382 (0)20 231 147.

Rok za dostavljanje pisanih ponuda je zaključno sa danom 20.01.2020. godine.

Nekompletne i neblagovremeno prispjele ponude neće se uzimati u razmatranje.

Naručilac će u roku od 30 dana obavijestiti ponuđače o ishodu Oglasa.

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, neposredno ili poštom, na adresu:

“Rekra” d.o.o. Podgorica, ul. Novaka Miloševa broj 25., 81000 Podgorica, Crna Gora

“Za Komisiju za banjska liječenja i rekreativne odmore zaposlenih”, i naznakom:

“Ne otvaraj prije zvanične sjednice javnog otvaranja ponuda”.

 

Napomena:

 • Izabrani ponuđač je u obavezi da po zaključenju ugovora obezbijedi pravne pretpostavke za dostavljanje povratnog spiska korisnika usluga sa ličnim podacima (br. lk ili pasoša).
 • Naručilac zadržava pravo da ne potpiše ugovor ni sa jednim od ponuđača.