Konkurs za izbor izvršnog direktora

Na osnovu člana 33 Statuta “Rekra” doo Podgorica, Odbor direktora “Rekra” doo Podgorica,  raspisuje:

 

Konkurs za izbor Izvršnog direktora “Rekra” doo Podgorica

 

 1. Uslovi za kandidata predviđeni konkursom su:
 • Da ima visoko stručno obrazovanje (kvalifikacija obima 240 ili 180+ 60 (ECTS) kredita ili  program u trajanju 4 ili 3 +1 godine), Pravni ili Ekonomski fakultet;
 • Da ima minimum 5 godina radnog iskustva u stepenu stručne spreme;
 • Da posjeduje organizacione sposobnosti;
 • Da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak;
 • Da je državljanin Crne Gore;
 • Puno radno vrijeme
 1. Potrebna dokumentacija:
 •  Kandidat je dužan da uz prijavu podnese svoj CV;
 • Diplomu ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja;
 • Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
 • Kopiju biometrijske lične karte;
 • Uvjerenje od strane Osnovnog suda da se protiv podnosioca prijave ne vodi krivični postupak;

Navedenu dokumentaciju je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti na arhivi Društva ili preporučenom pošiljkom na adresu:

“Rekra” doo Podgorica, ul. Novaka Miloševa broj 23, 81 000 Podgorica,

sa naznakom:

Prijava na konkurs za izbor izvršnog direktora Društva sa ograničenom odgovornošču “Rekra“ – ne otvarati prije javnog otvaranja na sjednici Odbora direktora “Rekra” doo Podgorica.

Odluku o izboru kandidata donosi Odbor direktora Društva u skladu sa Statutom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Društva.

Napomena: Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmotrene. Ovaj konkurs objaviće se u dva dnevna štampana medija i  na sajtu “Rekra” doo Podgorica.